Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden BULLSEYE DISTRIBUTION BV

VERSIE JUNI 2022

Definities

Onder deze Verkoopvoorwaarden wordt het volgende begrepen onder volgende definities:

 • BULLSEYE DISTRIBUTION of BULLSEYE: BULLSEYE DISTRIBUTION BV, met maatschappelijke zetel te 3582 BERINGEN, tervantstraat 2b, met ondernemingsnummer 0786.798.375 en BTW nummer BE 0786.798.375;
 • Klachtenbrief: een per post aangetekende brief met ontvangstbevestiging, met vermelding van het factuurnummer, alle referentienummers (voor zover van toepassing) weergegeven op de schriftelijke overeenkomst tussen BULLSEYE DISTRIBUTION en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van BULLSEYE DISTRIBUTION, de leveringsbon uitgaande van BULLSEYE DISTRIBUTION en de factuur uitgaande van BULLSEYE DISTRIBUTION, met een nauwkeurige identificatie van Producten en/of dienstenprestaties en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek;
 • Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend voor bedrijfsmatige doeleinden die een Product aankoopt bij BULLSEYE DISTRIBUTION, een order plaatst bij BULLSEYE DISTRIBUTION en/of een prijsaanvraag stuurt aan BULLSEYE DISTRIBUTION, evenals eenieder die in naam of voor rekening van een andere (rechts)-persoon een product en/of dienst aankoopt bij BULLSEYE DISTRIBUTION, een order plaatst bij BULLSEYE DISTRIBUTION en/of een prijsaanvraag stuurt aan BULLSEYE DISTRIBUTION of aan wie BULLSEYE DISTRIBUTION aanbiedingen daartoe doet;
 • Verkoopvoorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden;
 • Volgoed: Producten in een (eventueel gewaarborgde) verpakking zoals PET-flessen, blikken etc. en verkoopbaar zijn binnen een gemiddelde termijn van 3 tot 15 maanden na vertrek uit het depot van BULLSEYE DISTRIBUTION aan de Klant. De productie- en houdbaarheidsdatum en aard van het Product in kwestie is bepalend voor de werkelijke verkoopstermijn van het Product;

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen BULLSEYE DISTRIBUTION en de Klant van het moment dat de Klant een aanbieding vraagt en/of bestelt, dan wel vanaf het moment dat BULLSEYE DISTRIBUTION een offerte aanbiedt. Door een bestelling te plaatsen of offerte op te vragen, doet de Klant uitdrukkelijk afstand van enige toepassing van zijn algemene of specifieke voorwaarden, niettegenstaande enige verwijzing daarnaar op een offerte, factuur of enig ander document.

 

 

 

 

Prijzen

De door BULLSEYE DISTRIBUTION aangegeven prijzen van Producten, hetzij via haar vertegenwoordigers of via een offerte aangeboden, worden uitgedrukt in Euro en zijn exclusief BTW, exclusief taksen en accijnzen en exclusief enige kortingen tenzij expliciet anders aangegeven.

De Klant erkent hierbij uitdrukkelijk dat BULLSEYE DISTRIBUTION steeds het recht heeft om, niettegenstaande eventuele andere vermeldingen op orderbevestigingen, offertes of gelijkaardige documenten, eventuele administratieve vergissingen en/of rekenfouten te verbeteren en aan de Klant de gecorrigeerde en correcte prijzen te factureren ongeacht of de gedane bestelling en orderbevestiging.

Alle door BULLSEYE DISTRIBUTION aangegeven prijzen worden opgegeven onder uitdrukkelijk voorbehoud van een prijswijziging, dewelke minstens één maand voor ingang apart gecommuniceerd wordt. Deze prijswijziging kan zonder enige motivatie en op basis van de eigen commerciële politiek van BULLSEYE DISTRIBUTION worden doorgevoerd.

Bestellingen

BULLSEYE DISTRIBUTION en de Klant zullen dan ook op basis van de meest optimale logistieke flow voor BULLSEYE DISTRIBUTION een leverdag en levertijdstip overeenkomen, waar enkel van kan afgeweken worden na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van BULLSEYE DISTRIBUTION. Een eventuele afwijking is steeds uitzonderlijk en eenmalig en wijzigt voor het overige de normale manier van werken zoals hiervoor omschreven niet voor de toekomst, tenzij schriftelijk anders bepaald door BULLSEYE DISTRIBUTION.

BULLSEYE DISTRIBUTION zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Producten tijdig te leveren conform de leverdatum en het uur van levering zoals overeengekomen. Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief. Zij vormen geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van BULLSEYE DISTRIBUTION t.o.v. de Klant, noch van de overeenkomst tussen BULLSEYE DISTRIBUTION en de Klant, noch van de orderbevestiging uitgaande van BULLSEYE DISTRIBUTION en vormen in hoofde van BULLSEYE DISTRIBUTION geen resultaatsverbintenis. In geval van overschrijding van de aangegeven leverings- en/of uitvoeringstermijn zullen BULLSEYE DISTRIBUTION en de Klant een bijkomende redelijke termijn overeenkomen. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Verkoopvoorwaarden en/of andere overeenkomsten tussen BULLSEYE DISTRIBUTION en de Klant.

Bestellingen worden als bindend voor de Klant beschouwd, éénmaal de Klant de bestelling bevestigd heeft. In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de Klant, kan de schade van BULLSEYE DISTRIBUTION minimaal begroot worden op 15% van de globale prijs of financiële waarde van de bestelling, onverminderd het recht voor BULLSEYE DISTRIBUTION om een eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

Het aanbod van Producten geldt binnen de uitdrukkelijke limieten van beschikbare stocks, in de magazijnen of bij de leveranciers van BULLSEYE DISTRIBUTION. Indien een Product onbeschikbaar is, zal BULLSEYE DISTRIBUTION een gebeurlijke betaling door de Klant terugstorten, behoudens wat voorzien is in artikel 10 (netting).

Levering en overdracht risico

BULLSEYE DISTRIBUTION levert de Producten conform Incoterms 2020 DAP in een door de Klant aangeduide vaste leverplek en binnen een overeengekomen levertermijn.

Teneinde hun kwaliteit te waarborgen, moeten de Producten van BULLSEYE DISTRIBUTION in optimale omstandigheden bewaard worden, beschut tegen stof en vochtigheid en conform de normen inzake temperatuur en licht en conform de FEFO-regel (“first expired, first out”). BULLSEYE DISTRIBUTION kan enkel een naleving van de FEFO-regel garanderen in haar depots en tot het moment van levering bij de Klant.

Terugname Producten

Enkel bij BULLSEYE DISTRIBUTION aangekochte Producten kunnen geretourneerd worden. Volgoed kan slechts uitzonderlijk worden teruggenomen, na beoordeling en uitdrukkelijk akkoord van BULLSEYE DISTRIBUTION.

Overmacht en imprevisie

BULLSEYE DISTRIBUTION is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de Klant of derden die veroorzaakt is door overmacht of imprevisie.

In geval van overmacht of imprevisie kan BULLSEYE DISTRIBUTION naar gelang het geval en naar eigen keuze en inzicht, mits voorafgaandelijke ingebrekestelling maar zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. BULLSEYE DISTRIBUTION :

1.         aan de Klant voorstellen om de ontbrekende Producten en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent;

2.         de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten of verminderen; of

3.         de overeenkomst tussen BULLSEYE DISTRIBUTION en de Klant ontbinden na een opzegperiode van één maand.

Onder overmacht en imprevisie, wordt al naar gelang het geval onder meer begrepen in volgende niet-exhaustieve opsomming: onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen, grondstofschaarste, valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, mobilisatie, oorlog, pandemie, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, dwingende overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, vertraging in de aanvoer, transport - en/of verplaatsingsbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, panne, file, terreur, invasie van vijandig buitenaards leven, etc. Overmacht zal een definitieve en onveranderlijke omstandigheid zijn die de uitvoering van de overeenkomst totaal onmogelijk maakt, waar imprevisie één verzwaring van de contractuele plichten voortvloeiend uit bv. één van bovenstaande omstandigheden kan zijn.

Aansprakelijkheid

BULLSEYE DISTRIBUTION is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. BULLSEYE DISTRIBUTION is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.

Protest

Protesten m.b.t. de geleverde Producten, dienen geformuleerd te worden binnen de 8 dagen na de levering via een Klachtenbrief. Indien de protesten betrekking hebben op de facturatie als dusdanig, dienen deze eveneens geformuleerd te worden binnen de 8 dagen na de factuurdatum via een Klachtenbrief. Bij gebreke hieraan wordt definitieve aanvaarding door de Klant verondersteld.

Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven eigendom van BULLSEYE DISTRIBUTION tot ontvangst van de volledige betaling van de totale verkoopprijs (hoofdsom en bijhorigheden). Alle risico’s worden evenwel overgedragen aan de Klant vanaf het ogenblik van levering in de door hem aangeduide leverplaats of na afhaling door de Klant in voorkomend geval. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag in de factuur kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

Tot het ogenblik dat de eigendom van de verkochte pPoducten effectief aan de Klant is overgedragen, is het de Klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde Producten als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. De Klant verbindt zich ertoe om BULLSEYE DISTRIBUTION onmiddellijk via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte Producten zou zijn gelegd. Indien de Klant de goederen wederverkoopt vóór de volledige betaling van de prijs, kan BULLSEYE DISTRIBUTION haar eigendomsvoorbehoud uitoefenen op de wederverkoopprijs.

Betaling

De facturen worden per overschrijving betaald op het ogenblik van levering.

Een andersluidende betalingstermijn wordt uitdrukkelijk op de factuur vermeld. BULLSEYE DISTRIBUTION kan schriftelijk een aanvullende betalingstermijn toestaan en hieraan te allen tijde wijzigingen aanbrengen. In voorkomend geval kan BULLSEYE DISTRIBUTION steeds een voorschot vragen. In geval van laattijdige betaling zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling moratoire interesten aangerekend worden tegen de interestvoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimum van 5%. Eveneens in geval van laattijdige betaling zal een bedrag van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 150 EUR onverminderd het recht van BULLSEYE DISTRIBUTION om een hoger bedrag voor eventuele geleden schade in te vorderen.

Tussen alle eventuele wederzijdse vorderingen van BULLSEYE DISTRIBUTION en de Klant treedt onmiddellijk compensatie op vanaf het ontstaan ervan, met inbegrip van de nog niet zekere, niet vervallen of niet opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde waaronder ook, om welke reden ook, verschuldigde schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven). Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Klant en BULLSEYE DISTRIBUTION doorgevoerde schuldvergelijking.

De Klant zal de bepalingen van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten strikt naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

De verstrekte informatie en geleverde diensten, de teksten, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden die op deze websites worden weergegeven, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan BULLSEYE DISTRIBUTION of diens verbonden ondernemingen, of waarvoor BULLSEYE DISTRIBUTION een licentie of gebruiksrecht heeft bekomen. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden behoudens de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BULLSEYE DISTRIBUTION. Het opslaan van informatie van deze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Enig gebruik van de merken van BULLSEYE DISTRIBUTION of van een andere verbonden onderneming in de zin van WER art. 1:20 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is altijd onderworpen aan een voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BULLSEYE DISTRIBUTION.

 

Afwijkingen en wijzigingen

  • De Verkoopvoorwaarden gelden integraal, behoudens indien andersluidende specifieke voorwaarden schriftelijk overeengekomen worden met de Klant. In voorkomend geval gelden deze Verkoopvoorwaarden op aanvullende wijze voor wat niet expliciet anders schriftelijk overeengekomen werd met de Klant.
  • BULLSEYE DISTRIBUTION heeft het recht om de Verkoopvoorwaarden te wijzigen op elk moment. De Klant zal op adequate wijze op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen aan deze Verkoopvoorwaarden en kan deze steeds raadplegen op het Online Platform. . Nieuwe Verkoopvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de verkopen die tot stand komen na de wijziging ervan.
  • De nietigheid van een deel van deze Verkoopvoorwaarden of van één of meerdere bepalingen van de Verkoopvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. BULLSEYE DISTRIBUTION en de Klant komen overeen dat in voorkomend geval, een nietig deel / bepaling(en) van de Verkoopvoorwaarde zal/zullen worden vervangen en uitgevoerd volgens de meest aansluitende interpretatie van de nietige bepaling(en) en/of het nietige deel.

Taal

Anderstalige versies van onderhavige verkoopvoorwaarden zijn enkel ter informatie gegeven. De Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldige.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt, bevoegd.